ترکیبات الیفاتیک

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

ترکیبات آلیفاتیک. در شیمی آلی به کلیه ترکیبات هیدروکربنی غیر آروماتیک، ترکیبات آلیفاتیک (به انگلیسی: Aliphatic compound) گویند به عبارتی ترکیباتی که شامل کربن و هیدروژن بوده و در آن حلقه ای وجود نداشته باشد یا اگر حلقه ای وجود دارد آن حلقه آروماتیک نباشد، در این دسته جای می گیرند.
خصلت آروماتیکی
در جدول زیر برخی ترکیبات آلیفاتیک مشهور آورده شده است:عکس ترکیبات آلیفاتیک
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما