بن دکتن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/bendaketen/ منقرض شدن – از بین رفتن - پایین افتادن – به زیر افتادن ۳زیر اجسام یا آوار قرار گرفتن

معنی یا پیشنهاد شما