بازنشسته

/bAzneSaste/

مترادف بازنشسته: بازنشست، متقاعد، وظیفه بگیر، وظیفه خور

متضاد بازنشسته: شاغل، موظف
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

senior citizen, pensioner, retired, retiree, superannuated, golden ager

مترادف ها

retired (صفت)
منزوی، متقاعد، بازنشسته، خلوت

emeritus (صفت)
بازنشسته، شاینده، افتخارا از خدمت معاف شده

pensionary (صفت)
حقوق بگیر، بازنشسته

لغت نامه دهخدا

بازنشسته. [ ن ِ ش َ ت َ / ت ِ ] ( ن مف مرکب ) متقاعد. ( لغات مصوبه فرهنگستان ). کسی که بر اثر مدتی کار مداوم در سنین پیری از خدمت دولت معاف میشود ولی حقوقی دریافت میکند. رجوع به بازنشستگی شود. || خاموش. فرونشسته. منطفی :
شمع فلک با هزار مشعل انجم
پیش وجودت چراغ بازنشسته است.
سعدی ( طیبات ).

فرهنگ فارسی

( اسم ) کسی که در پیری یا پس از مدتی طولانی یا بعلل دیگر از کار بر کنار رود و از حقوق بازنشستگی استفاده کند متقاعد . ( جمع : بازنشستگان ).

فرهنگ معین

(نِ شَ تِ ) (اِمف . ) کسی که در پیری یا پس از مدتی طولانی یابه علل دیگراز کار برکنار شود واز حقوق بازنشستگی استفاده کند.

فرهنگ عمید

۱. کارمند اداره که سال های خدمت خود را مطابق قانون به پایان رسانیده و به واسطۀ خستگی یا پیری از کار برکنارشده و حقوق بازنشستگی می گیرد.
۲. [قدیمی، مجاز] خاموش شده.

فارسی به عربی

متقاعد

ارتباط محتوایی

مترادفبازنشست، متقاعد، وظیفه بگیر، وظیفه خورمتضادشاغل، موظفلغت نامه دهخدابازنشسته. [ ن ِ ش َ ت َ / ت ِ ] ( ن مف مرکب ) متقاعد. ( لغات مصوبه فرهنگستان ) . کسی که بر اثر مدتی ک ...فرهنگ فارسی( اسم ) کسی که در پیری یا پس از مدتی طولانی یا بعلل دیگر از کار بر کنار رود و از حقوق بازنشستگی استف ...فرهنگ معین( نِ شَ تِ ) ( اِمف . ) کسی که در پیری یا پس از مدتی طولانی یابه علل دیگراز کار برکنار شود واز حقوق با ...فرهنگ عمید۱. کارمند اداره که سال های خدمت خود را مطابق قانون به پایان رسانیده و به واسطۀ خستگی یا پیری از کار ...
معنی بازنشسته، مفهوم بازنشسته، تعریف بازنشسته، معرفی بازنشسته، بازنشسته چیست، بازنشسته یعنی چی، بازنشسته یعنی چه، ، وام صندوق بازنشستگی، فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی فولاد، سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی، فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی، حکم حقوقی بازنشستگان، فیش حقوقی بازنشستگان آموزش و پرورش، افزایش حقوق بازنشستگان
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ب، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ب، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف ب، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ب، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ب
کلمه: بازنشسته
کلمه بعدی: بازنشسته با حفظ مزایا
اشتباه تایپی: fhckasji
آوا: /bAzneSaste/
نقش: صفت
عکس بازنشسته : در گوگل
معنی بازنشسته

پیشنهاد کاربران

از کار فارغ شده
پیرکار - کارخسته - پیرخسته کار - نشسته درمنزل
به نظر من باز نشسته نه به معنی پیر ونه از کار افتاده ونه بر کنار شده از کار است بلکه مانند پرنده پر غرور باز شکاریست که پس از پرواز بر زمین مینشیند ودوباره پس از کمی تنفس به پرواز برمیخیزد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما