اشکار کرد

شبکه مترجمین ایران

فارسی به عربی

( آشکار کرد ) أبدی
( آشکارکرد ) أبانَ

ارتباط محتوایی

معنی اشکار کرد، مفهوم اشکار کرد، تعریف اشکار کرد، معرفی اشکار کرد، اشکار کرد چیست، اشکار کرد یعنی چی، اشکار کرد یعنی چه،
برچسب ها: دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: اشکار کرد
کلمه بعدی: اشکار کردن
اشتباه تایپی: ha;hv ;vn
عکس اشکار کرد : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما