ارام گرفت

شبکه مترجمین ایران

جدول کلمات

آرام گرفت
ارامید

فارسی به عربی

( آرام گرفت ) اِرتاحَ

ارتباط محتوایی

حل جدولآرام گرفت ارامید
معنی ارام گرفت، مفهوم ارام گرفت، تعریف ارام گرفت، معرفی ارام گرفت، ارام گرفت چیست، ارام گرفت یعنی چی، ارام گرفت یعنی چه،
برچسب ها: دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: ارام گرفت
کلمه بعدی: ارام گرفتن
اشتباه تایپی: hvhl 'vtj
عکس ارام گرفت : در گوگل
معنی ارام گرفت

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما