ابچر

شبکه مترجمین ایران

فرهنگ فارسی

گوسفندرادرزمین غیرچراندن وپولی به مالک دادن

فرهنگ عمید

( آب چر ) ۱. ویژگی هریک از پرندگانی که غذای خود را از درون آب به دست می آورند.
۲. (اسم ) = علف چر

دانشنامه عمومی

آبچر. آبچرها یا کنارآبچرها به اعضای راسته ی سلیم سانان، به جز آن گروه هایی از پرندگان دریایی پاپره دار که در نزدیکی اقیانوس ها به سر می برند، گفته می شود. گروه هایی که عضو کنارآبچرها نیستند شامل قاپوها (Stercorariidae)، مرغان نوروزی (Laridae)، پرستوهای دریایی (Sternidae)، آب شکاف ها (Rynchopidae)، و ماهی گیرک ها (Alcidae) هستند. همچنین گلاریول های خاکستری (Glareolidae) و سلیم خرچنگ خوار (Dromadidae) نیز که شباهت بسیاری به کنارآبچرها دارند، رابطه نزدیکی با پرندگان دریایی دارند.
Scolopaci
Thinocori
Chionidi
Charadrii
بررسی های جدید اعضای این گروه را به صورت زیر پیشنهاد داده اند:عکس آبچر
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

ارتباط محتوایی

فرهنگ فارسیگوسفندرادرزمین غیرچراندن وپولی به مالک دادنفرهنگ عمید( آب چر ) ۱. ویژگی هریک از پرندگانی که غذای خود را از درون آب به دست می آورند. ۲. (اسم ) = علف چردانشنامه عمومیآبچر. آبچرها یا کنارآبچرها به اعضای راسته ی سلیم سانان، به جز آن گروه هایی از پرندگان دریایی پا ...
معنی ابچر، مفهوم ابچر، تعریف ابچر، معرفی ابچر، ابچر چیست، ابچر یعنی چی، ابچر یعنی چه، سلیم سانان، آبچلیکیان، پاشلک شال گردنی، ژاسنا، دانه پاشلک، دشت گردان، تلیله ایان، نیام نوک، نوک اکراسیان:نوک اکراسی، نوک خنجریان، صدف خواران، سلیمیان، همدان،
برچسب ها: فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ا، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ا، دانشنامه عمومی، دانشنامه عمومی با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: ابچر
کلمه بعدی: ابچگی
اشتباه تایپی: hf]v
عکس ابچر : در گوگل
معنی ابچر

پیشنهاد کاربران

پرنده ای افسانه ای از خانواده درناها . پرنده افسانه ای نگهبان جشمه های آب .
محل آبنوشی احشام

از واژه نامه ی رمان کلیدر اثر محمود دولت آبادی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما