ابریزه

/~Abrize/
شبکه مترجمین ایران

لغت نامه دهخدا

( آبریزه ) آبریزه. [ زَ / زِ ] ( اِ مرکب ) علتی در چشم که پیوسته اشک از آن فروریزد. || مبال. مستراح. آبریز.

فرهنگ فارسی

( آبریزه ) ( اسم ) ۱ - علتی در چشم که پیوسته اشک از آن فرو ریزد . ۲ - مبال مستراح آبریز .
علتی در چشم که پیوسته اشک از آن فرو ریزد مستراح

فرهنگ عمید

( آب ریزه ) ۱. (پزشکی ) علتی در چشم که پیوسته اشک از آن می ریزد.
۲. [قدیمی] آبریز، آبریزش.

ارتباط محتوایی

لغت نامه دهخدا( آبریزه ) آبریزه. [ زَ / زِ ] ( اِ مرکب ) علتی در چشم که پیوسته اشک از آن فروریزد. || مبال. مسترا ...فرهنگ فارسی( آبریزه ) ( اسم ) ۱ - علتی در چشم که پیوسته اشک از آن فرو ریزد . ۲ - مبال مستراح آبریز . علتی در ...فرهنگ عمید( آب ریزه ) ۱. (پزشکی ) علتی در چشم که پیوسته اشک از آن می ریزد. ۲. [قدیمی] آبریز، آبریزش.
معنی ابریزه، مفهوم ابریزه، تعریف ابریزه، معرفی ابریزه، ابریزه چیست، ابریزه یعنی چی، ابریزه یعنی چه،
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ا، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ا، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: ابریزه
کلمه بعدی: ابریزک
اشتباه تایپی: hfvdci
آوا: /~Abrize/
نقش: اسم
عکس ابریزه : در گوگل
معنی ابریزه

معنی یا پیشنهاد شما