ابال


برابر پارسی: شبان، شُتُرچران، شُتُردار
شبکه مترجمین ایران

لغت نامه دهخدا

( آبال ) آبال. ( ع اِ ) ج ِ اِبِل.
ابال. [ اَب ْ با ] ( ع ص ) راعی ابل. ساربان. اشتربان. شترچران.

ابال. [ اُب ْ با ] ( ع ص ،اِ ) ج ِ آبِل ، به معنی استاد و دانا بچرانیدن شتر. || اشتری که به گیاه تر کفایت کند از آب.

فرهنگ فارسی

( آبال ) ( اسم ) جمع ابل شتران .
جمع ابل
استاد به چرانیدن شتر

فرهنگ معین

( آبال ) [ ع . ] (اِ. ) جِ ابل ، شتران .

فرهنگ عمید

( آبال ) = ابل

ارتباط محتوایی

برابر پارسیشبان، شُتُرچران، شُتُردارلغت نامه دهخدا( آبال ) آبال. ( ع اِ ) ج ِ اِبِل. ابال. [ اَب ْ با ] ( ع ص ) راعی ابل. ساربان. اشتربان. شترچران. ...فرهنگ فارسی( آبال ) ( اسم ) جمع ابل شتران . جمع ابل استاد به چرانیدن شترفرهنگ معین( آبال ) [ ع . ] (اِ. ) جِ ابل ، شتران .فرهنگ عمید( آبال ) = ابل
معنی ابال، مفهوم ابال، تعریف ابال، معرفی ابال، ابال چیست، ابال یعنی چی، ابال یعنی چه،
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ا، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ا، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف ا، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: ابال
کلمه بعدی: ابالا منطقه
اشتباه تایپی: hfhg
عکس ابال : در گوگل
معنی ابال

معنی یا پیشنهاد شما