ABC

دانشنامه عمومی

ABC سه حرف نخست الفبای انگلیسی است.
شرکت پخش رسانه ای آمریکا (American Broadcasting Company)
شرکت پخش پیوسته (Associated Broadcasting Company)
شبکه تی وی۵، مربوط به یک کمپانی فیلیپینی
بنگاه خبررسانی استرالیا
ABC یا abc در معانی زیر کاربرد دارد:
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

Airway , Breathing and Circulation
راه هوایی، تنفس و گردش خون
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما