@

پیشنهاد کاربران

At sign
To include someone’s username in a social media post or comment to directly notify or involve them in the
conversation.
اَت ساین، برای درج نام کاربری شخصی در یک پست رسانه اجتماعی یا اظهار نظر برای آگاه کردن یا مشارکت مستقیم کسی در یک گفتگو.
...
[مشاهده متن کامل]

این نویسه در زبان فارسی تنها به عنوان نشانه ای در پست الکترونیکی برای جدایی میان نام کاربر و دامنه به کار می رود.
نشانه @ را در پست الکترونیکی به طور رسمی اِشترودل ( به معنی خمیر لوله ) می نامند، ولی به هنگام بازگو کردن یک نشانی ایمیل به آن اَت ( at ) گفته می شود که حرف اضافه ای انگلیسی است حدوداً به معنی در، پهلوی.
در سال ۱۹۷۱ ری تاملینسون مهندس کامپیوتر برای نخستین بار از این علامت در ترکیب ایمیل ها یا نامه های الکترونیک استفاده کرد و به این ترتیب برای نزدیک به چهار دهه این علامت کوچک به بخش غیر قابل تمایزی از هویت مجازی کاربران تبدیل شد.
“I @mentioned my friend in the photo caption. ”
In a Twitter conversation, a user might say, “@username I totally agree with your point. ”
A content creator might ask their followers, “Who should I @mention in my next video?”

@
منابع• https://fluentslang.com/slang-for-mention/
یک نماد از جمله علایم و نشانه های گرافیکی، اختصاری فونتیکی. در وسط و بین قالب و فورمت آدرس اینترنتی اشخاص و مراکز جایگزین شده است و تلفظ های گوناگون دارد:اتساین، اتat. . . دارد،
طرزتلفظ صحیح. @=أتساین
اتساین

بپرس