**

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

دانشنامه عمومی

** ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
• ** برای بیان توان در برخی زبان های برنامه نویسی
• **یک اشاره گر به اشاره گر در C syntax
• ** در ستاره شناسی:
ستاره دوتایی
جفت ستاره
• سامانه ستاره ای
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما