گوشوار

/guSvAr/

مترادف گوشوار: آویز، آویزه، گوشوارک، گوشواره

لغت نامه دهخدا

گوشوار. [ گوش ْ ] ( اِ مرکب ) مرکب از: گوش + وار. به معنی آنچه گوش میبرد و حمل میکند و مراد زیوری است سیمینه یا زرینه و یا بلورینه یا از فلزات دیگر گاه مرصع و یا از جنس سنگهای قیمتی که در گوش آویزند. زیوری که در گوش آویزند و آن را به تازی قرط خوانند و ستاره و برق از تشبیهات او است. ( آنندراج ). حلقه گوش. ( ناظم الاطباء ). گوشواره :
به یک گردش به شاهنشاهی آرد
دهد دیهیم و طوق و گوشوارا.
رودکی.
چون گل سرخ از میان پیلغوش
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش.
رودکی.
همه دین پذیر و همه هوشیار
همه ازدر یاره و گوشوار.
دقیقی.
گهر کرد بسیار پیشش نثار
ابا چتر و با پیل و با گوشوار.
فردوسی.
همه طوقداران با گوشوار
سراپرده آراسته شاهوار.
فردوسی.
یکی طوق زرین زبرجدنگار
چهل یاره و سی و شش گوشوار.
فردوسی.
هم از طوق و هم تخت و هم گوشوار
همان تاج زرین زبرجدنگار.
فردوسی.
همان گوشوار سیاووش رد
کزو یادگار است ما را خرد.
فردوسی.
که گر شاه بپذیرد این دین راست
دو عالم به شادی و شاهی وراست
همان تاج یابد همان گوشوار
همه ساله با بوی و رنگ و نگار.
فردوسی.
تا گوش خوبرویان با گوشوار باشد
تا جنگ و تا تعصب باذوالفقار باشد.
منوچهری.
این چو زرین چشم بر وی بسته سیمین چشم بند
وآن چو سیمین گوش ، اندر گوش زرین گوشوار.
منوچهری.
چو پیریت سیمین کند گوشوار
از آن پس تو جز گوش رفتن مدار.
اسدی.
ابا هر یکی افسر شاهوار
هم از گونه گون طوق با گوشوار.
اسدی.
گاهی عروس وار به پیش آید
با گوشوار و یاره و با افسر.
ناصرخسرو.
بیچاره مشک بید شده عریان
با گوشوار و قرطه دیبا شد.
ناصرخسرو.
بی زیب و زینت است هر آن گوش و گردنی
کو نیست زیر طوق من و گوشوار من.
ناصرخسرو.
گرچه پیوسته ست بس دور است جان از کالبد
گرچه نزدیک است بس دور است گوش از گوشوار.
سنایی.
گفتم رسد به گوش تو پندم چو گوشوار
آری رسد ولیکن چون حلقه بر در است.
سیدحسن غزنوی.
بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

گوشواره:زیوری که زنان درپره گوش خود آویزان میکنند، گوش مانند، گوشه مانند، گوشه ایوان، کنج اطاق
( اسم ) ۱ - زینتی ساخته از فلزات قیمتی و احجار کریمه یا از بلور که در گوش آویزند ( مخصوصا زنان ) حلق. گوش گوشواره : گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش دور خوبی گذرانست نصیحت بشنو . ( حافظ ) ۲ - زیوری که در گوش پرندگان کنند : سگ و یوز و بازش ده و دو هزار که با زنگ وزرند و با گوشوار . یا ترکیبات اسمی : گوشوار فلک . ماه نو : دیدم اندر سواد طر. شب گوشوار فلک ز گوش. بام . ( انوری ) یا ترکیبات فعلی : از گوشوار کسی چیزی آویختن . بدو فرمان دادن : نشستم کنون تا چه فرمان دهی چه آویزی از گوشوار رهی ? یا با گوشوار بودن ( بنده پرستنده ) . حلق. غلامی بگوش و طوق بندگی بر گردن داشتن : بگفتند با نامور شهریار که ما بندگانیم با گوشوار . یا گوشوار بودن سخن . مانند گوشوار در گوش جای گرفتن سخن و گفتار : همان پند تو یادگار من است سخنها آی تو گوشوار من است . ۳ - اطاق یا بالا خانه ای که در گوش. تالار واقع است گوشوارک .

فرهنگ عمید

۱. = گوشواره
۲. [قدیمی] گوش مانند.
۳. [قدیمی] گوشه مانند.
۴. [قدیمی] گوشۀ ایوان.
۵. کنج اتاق.

فرهنگستان زبان و ادب

{atrial auricula, auricula atrialis, atrial appendage, auricula , auricle} [پزشکی] کیسۀ مخروطی شکل کوچکی شبیه به لالۀ گوش که از بخش قدامی فوقانی هر دهلیز قلب بیرون آمده است

گویش مازنی

/gooshvaar/ گوشواره

دانشنامه آزاد فارسی

هر یک از دو بالاخانه یا اتاق های بالاییِ دو طرف تالارِ خانه های مسکونی سنّتی ایرانی، با دسترسی ازطریق راهروهای مجاور تالار. گوشوارها، اتاق های دنج و راحتی بوده، و به لحاظ سازه ای برای کمک به مهارِ رانش جانبیِ طاق عریض تالار مفید بوده اند.

پیشنهاد کاربران

زرین گوشوار: دارای گوشواره طلا.
( مرزبان نامه، محمد روشن ج اول، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص ۲۰۰ ) .

بپرس