برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

گشتاسب نامه

معنی گشتاسب نامه به فارسی

گشتاسب نامه
منظومه دقیقی وی در زمان پادشاهی نوح بن منصور ( جلوس ۳۶۵ ) متعهد نظم آن گشت و هنوز هزار بیت نسروده کشته شد . فردوسی این هزار بیت را در شاهنامه خود آورده و آن از آغاز پادشاهی گشتاسپ است تا آهنگ ازجاسپ تورانی بجنگ دوم با ایران . مطالب آن با [ ایاتکائ زریران ] مطابق است . هزار بیت دقیقی باین بیت آغاز شده : [ چو گشتاسپ را داد لهر اسپ تخت فرود آمد از تخت و بربست رخت . ] و بدین بیت پایان مییابد : [ به آواز خسرو نهادند گوش سپردند او را همه گوش و هوش . ]

گشتاسب نامه در دانشنامه آزاد پارسی

گُشتاسب نامه
سرودۀ دقیقی طوسی، منظومه ای حماسی به فارسی. دقیقی در زمان نوح سامانی متعهد سرودن شاهنامه ای شد؛ هنوز هزار بیت از آن را، که در داستان گشتاسب کیانی تا آهنگ ارجاسب تورانی به نبرد دوم با ایرانیان است، نسروده بود که به دست غلامش کشته شد. این هزار بیت فردوسی را به نظم شاهنامۀ منثور تشویق کرد. گشتاسب نامۀ ناتمام در شاهنامه نقل شده است که به گفتۀ فردوسی بسیار بیت «ناتندرست» دارد.

گشتاسب نامه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گشتاسب در شاهنامه   • اشعار دقیقی بلخی   • معنی گشتاسب نامه   • مفهوم گشتاسب نامه   • تعریف گشتاسب نامه   • معرفی گشتاسب نامه   • گشتاسب نامه چیست   • گشتاسب نامه یعنی چی   • گشتاسب نامه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گشتاسب نامه

کلمه : گشتاسب نامه
اشتباه تایپی : 'ajhsf khli
عکس گشتاسب نامه : در گوگل

آیا معنی گشتاسب نامه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )