کون گلابی

پیشنهاد کاربران

به ادم بیعرضه میگن
اونیکه خیلی ضایع است، و زود انزاله و آب نبات دوس داره میگن کون گلابی
وقتی میخوای یکی رو تحقیر کنی و بهش بگی هیچ گهی نیستی بهش میگی مرتیکه ی کون گلابی
به کسی گویند که کون او مانند سیب و میوه های دیگر نباشد و تنها شبیه گلابی باشد.
به آدم بی عرضه و بی دست و پای گویند . به کسی که فرم باسنش گلابی مانند باشد گویند
به کسی گویندکه کون بسیاربزرگ وکج داشته باشد
به ادم هایه اشگول و چلمنگ میکن
به آدمای پخکه و گاگول بی دست و پا میگن کون کلابی
به شخصی گویند که کون او همانند گلابی باشد

بپرس