کله پا شدن


معنی انگلیسی:
to fall down, to be taken ill

لغت نامه دهخدا

کله پا شدن. [ ک َل ْ ل َ /ل ِ ش ُ دَ ] ( مص مرکب ) در تداول عامه ، یکباره مریض شدن. ( فرهنگ فارسی معین ). بیخود شدن. از حال رفتن. بهم خوردن حال. خارج شدن از حال طبیعی. ( فرهنگ لغات عامیانه جمالزاده ). || خفتن به خوابی سنگین پس از مستی یا رفتن بسیار. مست طافح افتادن. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ). و رجوع به کله پا رفتن شود.

فرهنگ فارسی

( مصدر ) یکباره مریض شدن .

فرهنگ معین

( ~ . شُ دَ ) (مص ل . ) (عا. ) سقوط کردن ، در اثر سستی با سر افتادن .

پیشنهاد کاربران

کله پاشدن :سرنگون شدن از حالت عادی، سرنگونی از مقام و منسب، از عرش به فرش افتادن
نیز ) سکندری خوردن و به زمین افتادن

بپرس