کلافی

لغت نامه دهخدا

کلافی. [ ک ُ فی ی ] ( ع اِ ) نوعی از انگور سپید به سبزی مایل که مویز سیاه تیره رنگ دارد. ( منتهی الارب ).انگوری سپید مایل به سبزی منسوب به رودبار کلاف که در نزدیک مدینه است. ( ناظم الاطباء ). اسم عربی انگور سفید است که در آن سبزی باشد. ( فهرست مخزن الادویه ).

فرهنگ فارسی

نوعی از انگور سپید بسبزی مایل که مویز سیاه تیره رنگ دارد .اسم عربی انگور سفید است که در آن سبزی باشد.

پیشنهاد کاربران

بپرس