کریم کشته

پیشنهاد کاربران

هم چنین کریم کشته نام یکی از طایفه های سیستانی می باشدکه اززمان های دوردرمنطقه سیستان زندگی می کرده اند.
آقای جی. پی. تیت درکتاب خودبه نام " سیستان "
( 1856 میلادی ) طوایف سیستانی واینکه هرطایفه ای درچه روستاهایی از روستاهای سیستان زندگی می کرده اندرابادقت نام برده است.
...
[مشاهده متن کامل]

آقای جی. پی تیت درکتاب خود از طایفه " کریم کشته " و "ده کریم کشته " نام برده است.
هم چنین آقای جی. پی تیت درکتاب خودآورده است که " طایفه کریم کشته " درآن زمان در روستاهای برج محمدخان - جلال آباد - کربلایی - چکل - کریم کشته - محمد عبدالله - رستم ( مجموعا هفت روستا ) زندگی می کرده اند.
هم چنین ازروستاهای محل سکونت طایفه " ارباب " ( اربابی / ارابیب ) از " ده کریم کشته " نام برده شده است.
باتوجه به مطالبی که دربالا بیان شدکه یکی از کتابهای معتبر تاریخی در مورد سیستان وطوایف سیستانی وروستاهای سیستان می باشد ، نتیجه می گیریم طایفه " کریم کشته " یکی از طوایف اصیل وقدیمی سیستانی وایرانی می باشد وهمچنین " ده کریم کشته " نیز یکی از روستاهای قدیمی منطقه سیستان می باشد که محل سکونت طایفه " کریم کشته " و طایفه " ارباب ( اربابی / اربیب ) بوده است.

بپرس