برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

کرویا

معنی کرویا در لغت نامه دهخدا

کرویا. [ ک َ / ک َ رَ / رُو ] (اِ) کراویا. قرنباد. زرنباد. (یادداشت مؤلف ). کَرَویاء. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). تخمی است که آن را زیره ٔ رومی گویند و نانخواه همان است بر روی خمیر نان پاشند و خوردن آن به ناشتا قوّت معده دهد و کروبه و زنیان هم می گویند.(برهان ) (از آنندراج ). نانخواه. زنیان. (ناظم الاطباء). نوعی از زیره که مقوی معده است. (غیاث اللغات ). به فارسی زیره ٔ رومی و شاه زیره و قرنباد گویند از زیره درازتر و بالیده تر و مایل به زردی و با حدت و تلخی است. (تحفه ). || فراسیون. کراث جبلی. گندنای کوهی. (یادداشت مؤلف ). گیاهی است بستانی او به قدر ذرعی و برگش مانند شبت و گلش سفید و بیخش مثل زردک و پخته ٔ او مأکول است و بری او قردماناست و گلش سفید مایل به کبودی می باشد و در سایر صفات مانند بستانی است. (تحفه ). ظاهراً لغتی در کرابیه است که هم اکنون در جنوب خراسان متداول است و در تهران آن را زیره ٔ سبز نامند. (از یادداشتهای لغت نامه ) : و از شهر بردع ابریشم بسیار خیزد و استران نیک و روناس و شاه بلوط و کرویا. (حدود العالم ). (عطارد دلالت دارد بر) ماش و باقلی و کرویا و گشنیز. (التفهیم ).
دست از دروغزن بکش و نان مخور
باکرویا و زیره و آویشنش.
ناصرخسرو.
این است پند حجت و این است مغز دین
و آرایش سخنش چو گشنیز و کرویاست.
ناصرخسرو.
اکنون نچرد گوزن در صحرا
جز سنبل و کرویا و آویشن.
ناصرخسرو.
طعامهای لطیف زود گوارا... به بوی افزارها خوش کرده چون زیره وکرویا و دارچینی و نانخواه و زعفران. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). و افزار دیگ ، دارچینی و کرویا و شبت. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). رجوع به کراویا، شاه زیره و قردمانا شود.
- کرویای بری ؛ قردماناست گلش سفید مایل به کبودی می باشد. (تحفه ). کرویا جبلیه.(یادداشت مؤلف ). رجوع به قردمانا شود.
- کرویای رومیه یا کرویای رومی ؛ قردمانا. (یادداشت مؤلف ) (از مفاتیح العلوم ).
- کرویای شامیه ؛ قردمانا است. (یادداشت مؤلف ). رجوع به قردمانا شود.

معنی کرویا به فارسی

کرویا
کراویا : [ دست از در و غزن بکش و نان مخور با کرویا و زیره و آویشنش ] . ( ناصر خسرو )

معنی کرویا در فرهنگ فارسی عمید

کرویا
= کراویا

کرویا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد کوشکی
در متن کتاب هدایت المتعلمین صفحه 362 نانخواه و کرویا در کنار هم برای درمان باد شکم ذکر شده پس نانخواه و کرویا یکی نیستند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کراویا زود انزالی   • زیره رومی   • خواص کراویا   • اجوان   • کراویا چیست   • داروی کراویا   • شاه زیره   • نام دیگر زیره رومی   • معنی کرویا   • مفهوم کرویا   • تعریف کرویا   • معرفی کرویا   • کرویا چیست   • کرویا یعنی چی   • کرویا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کرویا

کلمه : کرویا
اشتباه تایپی : ;v,dh
عکس کرویا : در گوگل

آیا معنی کرویا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )