کرارج

لغت نامه دهخدا

کرارج. [ ک َ ] ( اِخ ) یکی از دهستانهای بخش مرکزی شهرستان اصفهان. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10 شود.

فرهنگ فارسی

یکی از دهستانهای بخش مرکزی شهرستان اصفهان واقع در جنوب اصفهان جلگه و سردسیر محصول غلات حبوبات . راه شوسه اصفهان به شیراز از وسط این دهستان میگذرد . دهستان مذکور ۲٠ آبادی دارد که جمعیت آنها ۴۳۹۷ تن است .

پیشنهاد کاربران

بپرس