برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1629 100 1
شبکه مترجمین ایران

کتاب شناسی

/ketAbSenAsi/

معنی کتاب شناسی در لغت نامه دهخدا

کتاب شناسی. [ ک ِ ش ِ ] (حامص مرکب ) عمل کتاب شناس. کار آنکه کتاب شناسد. || فن آگاهی از انواع کتابها و مؤلفان و مصنفان و مترجمان آنها. (فرهنگ فارسی معین ). آگاهی بر کتاب و محتوی و نویسنده ٔ آن.

معنی کتاب شناسی به فارسی

کتاب شناسی
[bibliology] [علوم کتابداری و اطلاع رسانی] علم شناخت کتاب ازلحاظ شکل مادی و ساختار متن و اختلافات موجود در چاپ ها و تحریرها و نسخه های آن

کتاب شناسی در دانشنامه اسلامی

در منابع مربوط به ابوحنیفه با دو روی کرد آثار منسوب به ابوحنیفه و آثار در باره ابوحنیفه مواجه هستیم.
در منابع کهن گزارش های متعددی دیده می شود که همگی از وجود نوشته هایی با عنوان «کتب ابوحنیفه» سخن می گویند که موضوع آن ها فقه بوده است؛ این گونه گزارش ها را می توان در آثاری چون الحیوان جاحظ
جاحظ، عمرو بن بحر، ج۱، ص۸۷، الحیوان، به کوشش عبدالسلامهارون، قاهره، ۱۳۵۷ق.
...
شناسایی و شناساندن منابع و کتاب شناسی های موضوعی، امری ضروری است که باید این مهم هرچه بیش تر و بهتر با روش های جدید و کارآمد مورد توجه قرار بگیرد. در این جا برای مشخص شدن سیر تاریخی آثار نگاشته شده در موضوع احکام قرآن، این کتاب شناسی براساس ترتیب قرن، از قرن دوم تا قرن پانزدهم تنظیم شده است.
از آن جا که نخستین گام در پژوهش و سامان بخشی به هر موضوع، آشنایی کامل و دقیق از تحقیقات انجام شده در آن موضوع است و دوباره کاری ها، پربار نبودن و نااستواری برخی پژوهش ها، بیش تر به خاطر بی اطلاعی پژوهشگر از سرچشمه های بحث و منابع درخور مراجعه در آن موضوع است. شناسایی و شناساندن منابع و کتاب شناسی های موضوعی امری ضروری است که باید این مهم هرچه بیش تر و بهتر با روش های جدید و کارآمد مورد توجه قرار بگیرد. باید گفت در این زمینه کمبودها بسیار است و تلاش های صورت گرفته با کاستی های فراوانی در کمیت و کیفیت روبه روست. جا دارد کتاب شناسان خبره و با تجربه به این مهم بپردازند تا ضمن معرفی فعالیت های انجام شده به پژوهشگران، خلأهای موجود نیز روشن گردد تا پژوهشگران به تلاش های روزآمد و نیازهای بایسته بپردازند.
تلفیق کتاب شناسی های قرآن براساس موضوع
کتاب شناسی های موضوعی قرآن که تاکنون فراهم آمده است نیز، همانند موضوعات دیگر بسیار ناقص و غیر متقن است و در آن استقصای کامل صورت نگرفته و پاسخ گوی نیاز پژوهشگران نیست.در این جا پیشنهاد می شود تمام کتاب شناسی های موجود که هرکدام براساس سلیقه خاصی تهیه و تنظیم شده است، به گونه موضوعی نیز تلفیق و یک جا تنظیم گر ...


کتاب شناسی در دانشنامه ویکی پدیا

کتاب شناسی
کتاب شناسی عبارت است از مطالعهٔ شکل مادّی کتاب ها، مقایسهٔ اختلافات موجود در چاپ ها، تحریرها و نسخه ها به منظور تعیین تاریخ و تحوّل متن ها. کتابنامه عبارت است از فهرست کتاب ها و دیگر موادّ خواندنی؛ همچنین به فهرستی که در انتهای کتاب ها به عنوان مآخذ می آید، کتابنامه می گویند. کتابشناسی را با نام دانش کتاب شناسی نیز نام برده اند. کتاب شناسی شامل فهرستی است از منابع (نوشتارهای علمی شامل مقاله، کتاب، گزارش های علمی و پایان نامه ها) به صورت مستقیم (منابع اصلی) و غیرمستقیم (منابع فرعی) مربوط به یک موضوع یا موضوع مورد پژوهش.
در کتابشناسی تشریحی به ویژه در مورد مقالات پژوهشی به موارد زیر پاسخ داده می شود: چه کسی؟ (نویسنده یا نویسندگان)؛ در چه منبعی؟ (عنوان نوشتار یا ارجاع درون متنی)؛ با چه روشی؟ (روش شناسی پژوهش)؛ با چه هدفی؟؛ به چه نوع نتایجی (نوع نتایج مهم است. مثلاً راهکار، تفسیر، توصیف، میزان همبستگی، مدل یا روش) رسیده است. در مورد کتاب علاوه بر این به بخش های کتاب هم اشاره می شود (البته بخش هایی که به موضوع مربوط هستند).
تفاوت کتابشناسی تشریحی و مرور سابقهٔ موضوع: در اغلب موارد مرور سابقهٔ موضوع با کتاب شناسی تشریحی اشتباه گرفته می شود. کتاب شناسی تشریحی، مقدمهٔ مرور سابقهٔ موضوع (پیشینهٔ پژوهش) است. پژوهشگر به واسطهٔ فهرست منابعی که از جستجوی ادبیات رشته به دست می آید، اطلاعاتی را گردآوری می کند که به تحقیق شکل می دهد. هدف کتابشناسی تشریحی فراهم آوردن پاراگرافی توصیفی از اهداف، زمینه های نظری و از همه مهم تر ارتباط منبع با پژوهش مورد نظر است. این فرایند به تکوین متمرکز پرسش تحقیق کمک می کند. مرور سابقهٔ موضوع از کتابشناسی تشریحی مناسب حاصل می شود. نتیجه ای که از این طریق به دست می آید، نه تنها اطلاعاتی بیش از فهرست منابع است، بلکه مستندی روایی است که از منابع کتابشناسی تشریحی بهره می برد و اطلاعات زیر را نیز به آن می افزاید: ۱. مقدمه ای بر مفاد کلی اکتشاف ادبیات موضوع که حاوی پیشنهادهایی برای جهت دادن به پژوهش مورد نظر است: ۲. خلاصه ای از سلسله تحقیقات قبلی که زمینهٔ توجیه پژوش پیشنهادی را فراهم می آورد، این خلاصه معمولاً شامل دسته بندی مضامین روایی در چارچوب مضامین گسترده تر مشترک است: ۳. مشاهدهٔ وضعیت ادبیا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کتاب شناسی در دانشنامه آزاد پارسی

کتاب شناسی (bibliography)
معادل واژۀ اروپایی بیبلیوگرافی و آن علم و فن گردآوری و تنظیم اطلاعات ظاهری و محتوایی آثار چاپی و غیر چاپی و نسخه های خطی است و همچنین به حاصل و فرآورده این فرآیند که به صورت فهرست و سیاهه ای منظم منتشر می شود نیز کتاب شناسی یا کتاب نامه یا کتاب نگاشت اطلاق می گردد. کتا ب شناسی جزو منابع مرجع است و چون پاسخ مراجعه کننده را به طور مستقیم نمی دهد، بلکه او را به اصل آثار راهنمایی می کند، به منابع مرجع غیر مستقیم یا ردیف دوم شهرت دارد. در گذشته، کتاب شناسی را مترادف با فهرست می دانستند، امّا امروزه فهرست به سیاهه ای از نام و مشخصات مواد کتابی یا غیر کتابی مجموعۀ یک یا چند کتابخانه گفته می شود، در حالی که کتاب شناسی مجموعۀ کتابخانۀ خاصی را مدّ نظر ندارد. در غرب نخستین کتاب شناسی را جالینوس، پزشک یونانی، در قرن ۲م، با عنوان کتاب های 'من تهیه کرد که فهرستی بود از آثار او در ۲ جلد. در ۷۳۱م بید روحانی انگلیسی کتاب تاریخ کلیسایی مردم انگلیس را منتشر کرد و در آخر آن شرح حالی از خود همراه با صورتی از آثارش را درج کرد. با اختراع صنعت چاپ و رونق نشر و افزایش تعداد کتاب ها، آن هم در شمارگان زیاد، نیاز به کتاب شناسی بیش از پیش احساس شد. یوهانس ترتیایم در ۱۴۹۴م، کتاب نویسندگان کلیسایی را تألیف کرد که حاوی آثار ۱۰۰۰ نویسندۀ کلیسایی بود. پس از او کنراد گسنر، طبیعی دان سوئیسی، در ۱۵۴۵، کتاب شناسی جهانی را انتشار داد که فهرست ۱۵هزار کتاب لاتین، عبری و یونانی بود که به ترتیب نام نویسندگان الفبایی شده بود. در ۱۵۴۸ جان بیل، کتاب شناسی آثار نویسندگان انگلیسی را منتشر کرد که می توان آن را نخستین کتاب شناس ملی به حساب آورد. تهیه و تدوین فهرست کتاب های کتابخانه ها سابقه ای کهن در جهان اسلام دارد. ازجمله می توان از فهرست کتابخانۀ نوح سامانی نام برد یا از فهرست کتابخانۀ قرطبه در عهد امویان که به گفته ابن خلدون نام دیوان های شاعران در این کتابخانه بالغ بر ۸۸۰ صحیفه بود. در ۳۷۷ق، الندیم کتاب شناسی الفهرست را تدوین کرد که از قدیمی ترین کتاب شناسی های اسلامی است. در قرن ۱۱ق، حاجی خلیفه مشهور به کاتب چلبی کتاب کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون را تألیف کرد که کتاب شناسی آثار اهل سنت تا آن زمان بود. بر این کتاب اسماعیل پاشای بغدادی ذیلی تألیف کرده است. اه ...

کتاب شناسی در جدول کلمات

فهرستی از آگاهی های کتاب شناسی با مرجع ها و مأخذ
نمایه

معنی کتاب شناسی به انگلیسی

bibliography (اسم)
کتاب شناسی ، فهرست کتب ، فهرست کتب مربوطه ، تاریخچه یا توضیح کتب

معنی کلمه کتاب شناسی به عربی

کتاب شناسی
بيبلوغرافيا

کتاب شناسی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کتابشناسی چیست   • کتابشناسی شیعه   • انواع کتابشناسی   • اطلاعات کتابشناسی   • سایت کتابشناسی   • کتابشناسی ها   • کتابشناسی ملی ایران   • کتاب نامه چیست   • معنی کتاب شناسی   • مفهوم کتاب شناسی   • تعریف کتاب شناسی   • معرفی کتاب شناسی   • کتاب شناسی چیست   • کتاب شناسی یعنی چی   • کتاب شناسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کتاب شناسی

کلمه : کتاب شناسی
اشتباه تایپی : ;jhf akhsd
آوا : ketAbSenAsi
نقش : اسم
عکس کتاب شناسی : در گوگل

آیا معنی کتاب شناسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )