برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1632 100 1
شبکه مترجمین ایران

کار کردن

معنی کار کردن در لغت نامه دهخدا

کار کردن. [ ک َ دَ ] (مص مرکب ) فعل. عمل. کدح. سعی. (ترجمان القرآن ). صنع. (دهار)(ترجمان القرآن ). اعتمال. استعمال. عمل کردن : کشتی بانان که اندر رود پرک و اندر رود خشرت کارکنند از آنجا [ از نوجکث ] باشند. (حدود العالم ).
به یک نیمه از روز خوردن بدی
دگر نیمه زو کار کردن بدی.
فردوسی.
بر گفته ٔ من کار کن ای خواجه ازیراک
کردار ببایدت بر اندازه ٔ گفتار.
ناصرخسرو.
گفتارشان بدان و بگفتار کار کن
تا از خدای عز و جل وحیت آورند.
ناصرخسرو.
گر کار کنی عزیز باشی
فردا که دهند مزد مزدور.
ناصرخسرو.
گفت یا قوم اینک کتاب و احکام خدا نوشته در این کتاب بخوانید و در این کارکنید. (مجمل التواریخ و القصص ص 114). گفتند سمعنا و اطعنا بشنویم و بدان کار کنیم. (مجمل التواریخ و القصص ص 115). موسی گفت از لوح نسخه ای گیرید و بخوانید و بر آن کار کنید. (مجمل التواریخ و القصص ص 115).
مدبر نکند کار بگفت عاقل
هرگز نشود بحیله مدبر مقبل.
(سندبادنامه ص 115).
نیکی او بین و بر آن کارکن
بر بدی خویشتن اقرار کن.
نظامی.
گر برین گفته شاه کار کند
خویشتن را بزرگوار کند.
نظامی.
نابرده رنج گنج میسر نمیشود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.
سعدی.
چون من بنفس خویشتن این کار میکنم
بر فعل دیگران به چه انکار میکنم.
سعدی.
ملک از میان دو ابروی مرد
بدانست حالی که کاری نکرد.
(بوستان ).
تو نیز ار بدم بینی اندر سخن
بخلق جهان آفرین کار کن.
(بوستان ).
نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن رواست تا بخلاف آن کار کنی که عین صواب است. (گلستان ). چراخدمت پادشاه نکنی تا از مشقت کار کردن برهی گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهائی یابی. (گلستان ).
- کار کردن عمله ؛ اشتغال کارگران و مزدوران بشغلی و خدمتی.
|| تأثیر کردن ، درگرفتن. اثر کردن. کارگرشدن : پس شراب اندر بهرام کار کرد و آن زن پیش وی نشسته بود. (ترجمه ٔ طبری بلعمی ).
از آن پس که چون آب گردد برنگ
کجا کرد یارد بدو کار رنگ. ...

معنی کار کردن به فارسی

کار کردن
( مصدر ) ۱ - عمل کردن بجا آوردن بکار بستن : [ موسی گفت : از لوح نسخه ای گیرید و بخوانید و بر آن کار کنید ] . ( مجمل التواریخ و القصص ) ۲ - بکار پرداختن بکاری مشغول شدن : [ و هم در خواب و بیداری که خود محجوب شود کار کنید ] . ( مصنفات بابا افضل ۳ ) ۴۳۸ ۲ - اثر کردن تاثیر کردن کار گر شدن ( با [ در ] و [ اندر ] آید ) : پس شراب اندر بهرام کار کرد و آن زن پیش وی نشسته بود ... ] . ( تاریخ بلعمی ) ۴ - بریدن شکافتن سنبانیدن ( با [ بر ] آید ) : [ و ملاط وی ( هرمان مصر ) از جوهر یست که هیچ چیز بر وی کار نکند ] . ( حدود العالم ) ۵ - کار زار کردن جنگیدن : [ در میدان جنگ کم از پانصد سوار کار میکردند و یک لشکر بنظاره بودند که چون فوجی مانده شدی فوجی دیگر آسوده پیش کار رفتی ] . ( بیهقی ) یا کار کردن ساعت . حرکت چرخها و عقربه های ساعت یا کار کردن شکم . اجابت کردن آن و دفع فضولات . یا کار کردن زن بد کار ( فاحشه روسبی ) . بکار بد پراختن وی .
عمل سعی
عزل کردن . معزول کردن . از کار برداشتن . از عمل پیاده کردن .
( مصدر ) گناهکار کردن : گفتی نظر خطاست تو دل می بری رواست خود کرده جرم و خلق گنهکار میکنی . ( سعدی )

معنی کار کردن در فرهنگ معین

کار کردن
(کَ دَ) (مص ل .) ۱ - عمل کردن ، به جا آوردن . ۲ - به کاری پرداختن . ۳ - تأثیر کردن ، کارگر شدن .

کار کردن در جدول کلمات

برای انجام منظور خود همه کار کردن و خود را به خطر انداختن
به اب و اتش زدن

معنی کار کردن به انگلیسی

function (فعل)
عمل کردن ، کار کردن ، وظیفه داشتن
act (فعل)
بر انگیختن ، عمل کردن ، رفتار کردن ، کنش کردن ، کار کردن ، جان دادن ، روح دادن ، اثر کردن ، بازی کردن ، نمایش دادن
work (فعل)
عمل کردن ، کار کردن ، زحمت کشیدن
get on (فعل)
کار کردن ، پیش رفتن ، گذراندن ، موفق شدن ، گذران کردن
go (فعل)
کار کردن ، راه رفتن ، شدن ، روی دادن ، رفتن ، گذشتن ، سیر کردن ، پا زدن ، راهی شدن ، تمام شدن ، در صدد بودن ، روانه ساختن ، گشتن ، رهسپار شدن ، رواج داشتن ، بران بودن

معنی کلمه کار کردن به عربی

کار کردن
عمل , فعل , وظيفة
تعاون
تمايل
ضوء القمر
عبد

کار کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ایجاد انگیزه در کارکنان   • چاه   • جملات انگیزه   • کاریابی   • راههای ایجاد انگیزه   • کار در منزل   • انگیزه چیست   • معنی کار کردن   • مفهوم کار کردن   • تعریف کار کردن   • معرفی کار کردن   • کار کردن چیست   • کار کردن یعنی چی   • کار کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کار کردن

کلمه : کار کردن
اشتباه تایپی : ;hv ;vnk
عکس کار کردن : در گوگل

آیا معنی کار کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )