کاربرگ

پیشنهاد کاربران

Worksheet
معمولا حسابدارها در عمل قبل از اینکه حسابها را ببندند، صورتهای مالی را تهیه می کنند. برای همین ابتدا از فرمی به عنوان�پیش نویس�برای انجام اصلاحات پایان دوره و بستن حسابها و اطمینان از صحت کار خود استفاده می کنند که به آن کاربرگ می گویند.

کاربرگ، فرم یا ورقه ستون بندی شده ای است که در پایان دوره مالی تهیه و در آن اطلاعات لازم برای�اصلاح حسابها، �تهیه صورتهای مالی�و�بستن حسابها�گردآوری می شود. کاربرگ جزء صورتهای مالی اساسی و مدارک رسمی حسابداری نمی باشد.

( کار= کار حسابداران در آخر دوره، تهیه تراز آزمایشی است.
بر= برگشت دادن و اصلاحات مورد نیاز و تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
گ= گزارشهای نهایی حسابداری که شامل سود و زیان و ترازنامه می شود. )
کاربرگ معمولا ۱۰ ستون مبلغ دارد اما تعداد ستون های آن را می توان بنا بر نیاز موسسات مختلف افزایش داد. بنابراین یک کاربرگ شامل بخش های�تراز آزمایشی، اصلاحات، تراز آزمایشی اصلاح شده، سود و زیان، ترازنامه�می باشد که هر بخش یک ستون بدهکار و یک ستون بستانکار دارد.

منبع: کتاب حسابداری مالی مقدماتی، شهرام روزبهانی : )
معنی کاربرگ به همراه مترادف کار برگ
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما