کارانه

/kArAne/

فرهنگ معین

(نِ ) (اِمر. ) پولی که در برابر انجام کاری معین (مانند معاینه بیمار ) یا ساعت کار (مانند یک ساعت تدریس ) پرداخت می شود، کارمزد.

پیشنهاد کاربران

پاداش پرکاری یا میزان لیاقت
تو یه کاری ،
که بر اساس توافق طرفین ،
تعیین میشه
performance reward
مبلغی است که به کارگران و کارکنان بابت فعالیت ویژه ای که در طول یک دوره زمانی داشته اند پرداخت می گردد

بپرس