کارافرینی


معنی انگلیسی:
entrepreneurship

پیشنهاد کاربران

شناسایی و بهره گیری از فرصت هایی که افراد معمولی آن ها را نمی بینند یا درک نمی کنند
کارآفرینی شکل خاصی از نوآوری است وبه اجرا رساندن ایده های خلاق برای ایجاد یک کسب و کار نو یا یک ابتکار جدید و رسیدن به کسب در آمد

بپرس