چکسن

گویش مازنی

/chakessan/ چکیدن

پیشنهاد کاربران

the moon is beautiful isn't it ?
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما