چهل سال افتخار

پیشنهاد کاربران

یعنی؛ چهار دهه افتخار وعزت
دهه بیداری
دهه ایستادگی
دهه سازندگی
دهه بالندگی
یعنی درحدود پانصدماه
یعنی چهارده هزار و ششصدروز
روزها فکر من این است و همه شب سخنم/که چرا غافل ازاحوال دل خویشتنم
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
*** یعنی به خدمت گرفتن ابروباد و مه خورشیدوفلک. . .
****۹۷یاهو۹۷*****
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما