برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1431 100 1

پیوستگی

/peyvastegi/

مترادف پیوستگی: اتصال، ارتباط، تعلق، رابطه، علاقه، علقه، استمرار، بقا، دوام، مواصلت، وصلت

متضاد پیوستگی: گسستگی

معنی پیوستگی در لغت نامه دهخدا

پیوستگی. [ پ َ / پ ِ وَ ت َ / ت ِ ] (حامص ) حالت و چگونگی پیوسته. شحشح. مقابل گشادگی. مقابل جدائی و بین. مقابل گسستگی و انفصال : و کیفیت هر اندامی و گردانی و سبکی و گشادگی و پیوستگی و نرمی و سختی هر یک از گونه ٔ دیگر است. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
هر که را با اختری پیوستگی است
مرورا با اختر خودهم تکی است.
مولوی.
قبوة؛ پیوستگی میان دو لب. تهود؛ پیوستگی جستن بر هم. (منتهی الارب ). || اتصال. (دانشنامه ٔ علائی ). اتحاد. اتفاق. یکی شدن :
به پیوستگی جان خریدم همی
جز این نیز چاره ندیدم همی.
فردوسی.
همی تخت زرین کمینگه کنید
ز پیوستگی دست کوته کنید.
فردوسی.
شنیدم ز پیوستگی هرچه گفت
ز پاکان که او دارد اندر نهفت.
فردوسی.
نگه کرد مرغ اندرآن خستگی
بجست اندرو روی پیوستگی.
فردوسی.
میان دو تن جنگ و کین افکند
بکوشد که پیوستگی بشکند.
فردوسی.
چو جوید کسی راه پیوستگی
هنر باید وشرم و آهستگی.
فردوسی.
که بر شاه ایران کمین ساختی
به پیوستگی در بد انداختی.
فردوسی.
به پیوستگی بر گوا ساختند
چو زین شرط و پیمان بپرداختند.
فردوسی.
به پیوستگی چون جهان رای کرد
دل هر کسی مهر را جای کرد.
فردوسی.
|| مواصلت. وصول. وصلة. (منتهی الارب ). وصال. وصلت :
بخون نیز پیوستگی ساختم
دل از کین ایران بپرداختم.
فردوسی.
با خاندان بزرگ پیوستگی کرده بود چون بوالنصر ز خودی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 529). در آن حال که با رودابه دختر شاه کابل پیوستگی خواست کرد... (چهار مقاله ).
و اندر آن شهر از قرابت کیستت ؟
خویشی و پیوستگی با چیستت ؟.
مولوی.
صله ٔ رحم ؛ با خویشان پیوستگی کردن. || نظام. || نظم :
چو این کرده باشد که کردیم یاد
سخن را بپیوستگی داد داد.
فردوسی.
|| استمرار. دیمومت. ادامه. استدامه. دوم. بقا. تسلل. سلسله. ابدیت ...

معنی پیوستگی به فارسی

پیوستگی
۱- چگونگی پیوسته اتصال اتحاد مقابل گسستگی گسیختگی انقطاع : گمان نیست که صورت جسم نه این سه اندازه است که آن پیوستگی است که پذیرای آن توهم است ... و آن صورت پیوستگی است لامحاله که اگر هستی جسم گسستگی بودی این ابعاد سه گانه را اندر وی نشایستی توهم کردن . ۲- مواصلت کردن دختر گرفتن و دختر دادن. ۳- اتصال دو کوکب مقال انصراف . ۴- نظم انتظام : چو این کرده باشد که کردیم یاد سخن را بپیوستگی داد داد. ( شا. لغ. ) ۵- استمرار دوام بقا : شادیش باد و کامروایی و مهتری پایندگی سعادت و پیوستگی ظفر. ( فرخی ) یا پیوستگی بااختر ( کوکب ) . بزعم قدما هر کس را در آسمان اختریست که طالع او با آن اختر مطابقت دارد. این اختران که در زندگانی بشر موثرند دارای امزج. خاص و شکل وکیفیت و کیفیات در زندگانی صاحب طالع موثراست مثلا مریخ را طبعی گرم وخشک بافراط و رنگی سرخ استو شکل و کیفیتش درازی و خشکی و درشتی آنست و هر کس که باریخ پیوستگی داشته باشد متهور و بی باک و لجوج و زود خشم گردد : هر کرا با اختری پیوستگی است مرو را بااختر خود هم تگی است . طالعش گر زهره باشد در طرب میل کلی دارد و عشق و طلب . و ربود مریخی خون ریز خو جنگ و بهتان و خصومت جوید او. ( مثنوی )
[coherence] [زبان شناسی] ارتباط معنایی جملات که گویشور از بافت درمی یابد
[gene linkage, linkage , genetic linkage] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری] قرار گرفتن پشت سرهم ژن ها بر روی یک فام تن که تعیین کنندۀ تمایل آنها برای به ارث رسیدن توأمان است
( مصدر ) وصلت کردن مواصلت کردن پیوستگی کردن : بخون نیز پیوستگی ساختم دل از کین ایران بپرداختم . ( شا. لغ. ) پیوستگی کردن : وصلت کردن مواصلت کردن پیوستگی ساختن : در نامه ای که زال همی نویسد بسام نریمان بمازنداران در آن حال که با رودابه دختر شاه کابل پیوستگی خواست کرد.
[headway adherence] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] وجود انسجام در جدول زمان بندی شدۀ ناظر بر ...

معنی پیوستگی در فرهنگ معین

پیوستگی
(پِ وَ تِ) (حامص .) ۱ - به هم بستگی ،ارتباط . ۲ - خویشاوند شدن ،خویشی .

معنی پیوستگی در فرهنگ فارسی عمید

پیوستگی
۱. ارتباط، به هم بستگی، اتصال.
۲. خویشی، قرابت: طلب کردم ز دانایان یکی پند / مرا گفتند با نادان مپیوند (سعدی: ۱۸۵).

پیوستگی در دانشنامه ویکی پدیا

پیوستگی
پیوستگی به یکی از مفاهیم زیر است:
پیوستگی تابع در حساب دیفرانسیل و انتگرال
پیوستگی توپولوژیک در آنالیز ریاضی
پیوستگی ملکول های شبیه به هم بر اثر نیروهای بین ملوکولی.
Cohesion (chemistry)،
در علم آمار این اصطلاح حاکی از هرگونه ارتباطی بین دو متغیر است که آنها را از نظر آماری به یکدیگر وابسته می کند. اصطلاح پیوستگی به طور وسیعی به هرگونه ارتباطی اشاره دارد، درحالیکه اصطلاح محدودتر یعنی همبستگی بیشتر به رابطهٔ خطی بین دو متغیر اشاره دارد.
همبستگی
علیت
در پژوهش های کمی، اصطلاح پیوستگی غالباً برای تأکید بر اینکه رابطهٔ مورد بحث ضرورتاً علی نیست بکار برده می شود. (نگاه کنید به مغالطه علت شمردن همبستگی.)
پیوستگی به یکی از مفاهیم زیر است:
پیوستگی تابع در حساب دیفرانسیل و انتگرال
Cohesion (chemistry)،
پیوستگی توپولوژیک در آنالیز ریاضی
پیوستگی ملکول های شبیه به هم بر اثر نیروهای بین ملوکولی.
فرض می کنیم ( X , T ) {\displaystyle (X,T)} و ( Y , U ) {\displaystyle (Y,U)} دو فضای توپولوژیک دلخواه باشند:
تابع f : X → Y {\displaystyle f:X\to Y} در نقطهٔ x {\displaystyle x} واقع در X {\displaystyle X} را پیوسته گوییم، هرگاه به ازای هر مجموعه باز شامل f ( x ) {\displaystyle f(x)} ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با پیوستگی

معنی پیوستگی به انگلیسی

affinity (اسم)
نزدیکی ، پیوستگی ، وابستگی ، قوم و خویش سببی
connection (اسم)
اتصال ، پیوستگی ، وابستگی ، نسبت ، بستگی ، رابطه ، رشته ، ارتباط ، مخابره ، ربط ، پیوند ، مناسبت ، خویش ، مقارنت
conjugation (اسم)
صرف ، پیوستگی ، ترکیب ، گشنگیری
juncture (اسم)
اتصال ، خط اتصال ، الحاق ، پیوستگی ، مفصل ، ربط ، درزگاه
alliance (اسم)
اتحاد ، پیوستگی ، معاهده ، وصلت ، پیمان بین دول
union (اسم)
اتصال ، اتحاد ، بهم پیوستگی ، الحاق ، پیوستگی ، اجتماع ، وصلت ، انجمن ، ائتلاف ، اتحادیه ، پیوند ، اتحاد و اتفاق ، یگانگی وحدت ، اشتراک منافع
association (اسم)
اتحاد ، پیوستگی ، وابستگی ، تجمع ، امیزش ، انجمن ، مشارکت ، شرکت ، تداعی معانی ، ائتلاف
incorporation (اسم)
اتصال ، جا دادن ، اتحاد ، الحاق ، پیوستگی ، تلفیق ، ادخال ، یکی سازی ترکیب ، یکی شدنی ، ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت
adherence (اسم)
چسبیدن ، تبعیت ، چسبندگی ، طرفداری ، پیوستگی ، الصاق ، هوا خواهی ، دوسیدگی
cohesion (اسم)
چسبندگی ، پیوستگی ، هم بستگی ، جاذبه مولکولی
continuity (اسم)
دوام ، اتصال ، پیوستگی ، تسلسل ، استمرار
conjunction (اسم)
اتصال ، پیوستگی ، عطف ، اقتران ، ربط ، حرف ربط ، ترکیب عطفی ، حرف عطف ، زوج
affiliation (اسم)
پیوستگی ، وابستگی
bond (اسم)
کفیل ، پیوستگی ، قرارداد ، بند ، ضمانت ، قید ، ضمانتنامه ، اوراق قرضه ، رابطه ، زنجیر ، قرارداد الزاماور ، عهد ومیثاق
unity (اسم)
پیوستگی ، شرکت ، یگانگی ، واحد ، اشتراک ، شماره یک ، وحدت
coalition (اسم)
پیوستگی ، ائتلاف ، اتحاد موقتی
concrescence (اسم)
پیوستگی ، نمو مشترک ، رشد با یکدیگر
connexion (اسم)
اتصال ، پیوستگی ، وابستگی ، نسبت ، رابطه ، ارتباط ، ربط ، خویش
zygosis (اسم)
پیوستگی ، ترکیب ، لقاح ، امیختگی جنسی
joinder (اسم)
اتفاق ، الحاق ، پیوستگی

معنی کلمه پیوستگی به عربی

پیوستگی
اتحاد , انتساب , اندماج , تحالف , رابطة , صلة
ترابط , نمو
توقف

پیوستگی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاهين
انضمام
مریم قاسمی
اتصال
امیر
ارتباط
چپگپ
اتحاد
مقدس
استمرار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حد و پیوستگی به زبان ساده   • حد و پیوستگی pdf   • پیوستگی در جدول   • تعریف ریاضی پیوستگی   • حد و پیوستگی در ریاضی   • تعریف پیوستگی تابع   • معنی پیوستگی   • مفهوم پیوستگی   • معرفی پیوستگی   • پیوستگی چیست   • پیوستگی یعنی چی   • پیوستگی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پیوستگی
کلمه : پیوستگی
اشتباه تایپی : ~d,sj'd
آوا : peyvastegi
نقش : اسم
عکس پیوستگی : در گوگل

آیا معنی پیوستگی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )