پیش داشت هکردن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/pish daasht hakerden/ پیشنهاد کردن - سپر بلا کردن ۳هدیه دادن

معنی یا پیشنهاد شما