پیش داشت هکردن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/pish daasht hakerden/ پیشنهاد کردن - سپر بلا کردن ۳هدیه دادن

ارتباط محتوایی

معنی پیش داشت هکردن، مفهوم پیش داشت هکردن، تعریف پیش داشت هکردن، معرفی پیش داشت هکردن، پیش داشت هکردن چیست، پیش داشت هکردن یعنی چی، پیش داشت هکردن یعنی چه،
برچسب ها: گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف پ، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف پ
کلمه: پیش داشت هکردن
کلمه بعدی: پیش داشتن
اشتباه تایپی: ~da nhaj i;vnk
عکس پیش داشت هکردن : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما