پنینی

پیشنهاد کاربران

پنینی:[اصطلاح کافی شاپ]خاستگاهش کشور ایتالیا است و از یک ساندویچ کریل شده یا گوشت یا کالباس های مختلف تشکیل می شود.

بپرس