پمون

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/pemoon/ پیمانه - پیمان

ارتباط محتوایی

معنی پمون، مفهوم پمون، تعریف پمون، معرفی پمون، پمون چیست، پمون یعنی چی، پمون یعنی چه،
برچسب ها: گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف پ، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف پ
کلمه: پمون
کلمه بعدی: پمون هکردن
اشتباه تایپی: ~l,k
عکس پمون : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما