پمون

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/pemoon/ پیمانه - پیمان

معنی یا پیشنهاد شما