پلی مال

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/pali maal/ پهلو نشین - کسی که در کنار دیگری می نشیند & به پهلو خوابیدن - نشیمن گاه ۳ردپا – نشان و علامتی که در اثر نشستن یا خوابیدن بر زمین باقی مانده باشد

معنی یا پیشنهاد شما