پرسنل

/personel/

مترادف پرسنل: اعضا، عضو، کادر، کارمند

برابر پارسی: کارکنان

معنی انگلیسی:
personnel, staff

لغت نامه دهخدا

پرسنل. [ پ ِ س ُ ن ِ ] ( فرانسوی ، اِ ) مجموع کارمندان یک اداره.
- اداره پرسنل ؛ اداره کارگزینی.

فرهنگ فارسی

شخصی، خصوصی، مربوطبه شخص، مشغول بخود، کارگزینی
( اسم ) مجموع اعضای یک اداره . یا ادار. پرسنل . ادار. کارگزینی

فرهنگ معین

(پِ سُ نِ ) [ فر. ] (اِ. ) مجموع افراد یک مؤسسه یا کارکنان بخش خاصی از آن ، کارکنان . (فره ) .

فرهنگ عمید

مجموع کارمندان یک اداره یا یک سازمان.

جدول کلمات

شخصی , خصوصی

مترادف ها

staff (اسم)
تیر، هیئت، چوب پرچم، پرسنل، کارکنان، کارمندان، چوبه، اعضاء، چوب بلند، افسران و صاحب منصبان

personnel (اسم)
مجموعه کارمندان یک اداره، پرسنل، کارکنان، کارمندان، کارگزینی، اجزا

فارسی به عربی

موظفون

پیشنهاد کاربران

بپرس