پرسنل

/personel/

مترادف پرسنل: اعضا، عضو، کادر، کارمند

برابر پارسی: کارکنان
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

personnel, staff

مترادف ها

staff (اسم)
تیر، هیئت، چوب پرچم، پرسنل، کارکنان، کارمندان، چوبه، اعضاء، چوب بلند، افسران و صاحب منصبان

personnel (اسم)
مجموعه کارمندان یک اداره، پرسنل، کارکنان، کارمندان، کارگزینی، اجزا

لغت نامه دهخدا

پرسنل. [ پ ِ س ُ ن ِ ] ( فرانسوی ، اِ ) مجموع کارمندان یک اداره.
- اداره پرسنل ؛ اداره کارگزینی.

فرهنگ فارسی

شخصی، خصوصی، مربوطبه شخص، مشغول بخود، کارگزینی
( اسم ) مجموع اعضای یک اداره . یا ادار. پرسنل . ادار. کارگزینی

فرهنگ معین

(پِ سُ نِ ) [ فر. ] (اِ. ) مجموع افراد یک مؤسسه یا کارکنان بخش خاصی از آن ، کارکنان . (فره ) .

فرهنگ عمید

مجموع کارمندان یک اداره یا یک سازمان.

جدول کلمات

شخصی , خصوصی

فارسی به عربی

موظفون

ارتباط محتوایی

مترادفاعضا، عضو، کادر، کارمندبرابر پارسیکارکنانلغت نامه دهخداپرسنل. [ پ ِ س ُ ن ِ ] ( فرانسوی ، اِ ) مجموع کارمندان یک اداره. - اداره پرسنل ؛ اداره کارگزینی.فرهنگ فارسیشخصی، خصوصی، مربوطبه شخص، مشغول بخود، کارگزینی ( اسم ) مجموع اعضای یک اداره . یا ادار. پرسنل . ادار. ...فرهنگ معین(پِ سُ نِ ) [ فر. ] (اِ. ) مجموع افراد یک مؤسسه یا کارکنان بخش خاصی از آن ، کارکنان . (فره ) .فرهنگ عمیدمجموع کارمندان یک اداره یا یک سازمان.حل جدولشخصی , خصوصی
معنی پرسنل، مفهوم پرسنل، تعریف پرسنل، معرفی پرسنل، پرسنل چیست، پرسنل یعنی چی، پرسنل یعنی چه، ، پرسنل به انگلیسی، تعریف کارکنان، کارکنان در جدول، تفاوت استخدام رسمی و پیمانی و قراردادی، معنی کارکنان، معنی فاصله دارد، معنی کارکنان در جدول، انواع استخدام
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف پ، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف پ، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف پ، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف پ، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف پ
کلمه: پرسنل
کلمه بعدی: پرسنل تجهیزات امنیتی ترافیک هوایی
اشتباه تایپی: ~vskg
آوا: /personel/
نقش: اسم
عکس پرسنل : در گوگل
معنی پرسنل

پیشنهاد کاربران

کارکنان
اعضای یک سازمان یا اداره
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما