برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1423 100 1

پرستیدن

معنی پرستیدن در لغت نامه دهخدا

پرستیدن. [ پ َ رَ دَ ] (مص ) (یک مصدر بیش ندارد، پرستیدم. پرست !) عبادت. عبادت کردن. اقراء. تقرء. (منتهی الارب ). نسک. تعبد : و [ صقلابیان ] همه آتش پرستند. (حدود العالم ).
بت پرستیدن به از مردم پرست
پندگیر و کاربند و گوش دار.
ابوسلیک گرگانی.
همه کسی صنما [ مر ] ترا پرستد و ما
از آتش دل آتش پرست شاماریم.
منطقی (از حاشیه ٔفرهنگ اسدی نخجوانی ).
ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق
چون خویشتنی را چه بری بیش پرسته.
کسائی.
ز دین و پرستیدن اندر چه اند
همی بت پرستند اگر خود که اند.
فردوسی.
ز روز گذر کردن اندیشه کن
پرستیدن دادگر پیشه کن.
فردوسی.
نیا را همین بود آئین و کیش
پرستیدن ایزدی بود پیش.
فردوسی.
بگفتا فروغی است این ایزدی
پرستید باید اگر بخردی.
فردوسی.
که شاید بمشکوی زرّین ما
بداند پرستیدن دین ما.
فردوسی.
اگر خدای پرستی تو خلق را مپرست
خدای دانی خلق خدای را مازار.
ناصرخسرو.
خواهند همی که همچو ایشان
من جز که خدای را پرستم.
ناصرخسرو.
و آفتاب را پرستید. (نوروزنامه ).
بجان تو که پرستیدن تو کیش من است
بکیش عشق پرستش رواست جانان را.
ادیب صابر.
شکم بنده کمتر پرستد خدای.
سعدی.
|| خدمت. خدمت کردن :
کسانی که اندر شبستان بدند
هشیوار و مهترپرستان بدند.
فردوسی.
تن خویش یک چند بیمار کرد
پرستیدن پادشه خوار کرد.
فردوسی.
چنین یافت پاسخ ز مرد گناه
که هر کس که گوید پرستم دو شاه.
فردوسی.
خنک شهر ایران که تخت ترا
پرستند و بیدار بخت ترا.
فردوسی.
وز آن پس سوی زابلستان شود
بر آئین خسروپرستان شود.
فردوسی.
نیاکان ما را پرستیده اید
بسی شور و تلخ جهان دیده اید.
فردوسی.
بدان تا تو با بزم باشی و سور
مگرد از پرستیدن شاه دور.
اسدی.
ز ...

معنی پرستیدن به فارسی

پرستیدن
( مصدر ) ۱- بندگی کردن ستایش نمودن عبادت کردن . ۲- اظهار اطاعت کردن فرمانبرداری کردن : پرستیدن فرمان . ۳- خدمت کردن خدمت . ۴- خم شدن برسم تعظیم نماز بردن. ۵- دوست گرفتن دوست داشتن . ۶- ورزیدن .
علاقه بخانه داشتن عشق بخانه داشتن
بخدا اعتقاد داشتن بخدا ایمان داشتن .
عبادت خدای کردن پرستش خدای کردن
خود پرستیدن خودخواه بودن

معنی پرستیدن در فرهنگ معین

پرستیدن
(پَ رَ دَ) [ په . ] (مص م .) ۱ - بندگی کردن ، ستایش نمودن . ۲ - بسیار دوست داشتن . ۳ - دوست داشتن ، دوست گرفتن .

معنی پرستیدن در فرهنگ فارسی عمید

پرستیدن
۱. ستایش کردن.
۲. بندگی کردن.
۳. عبادت کردن.
۴. [قدیمی] خدمت کردن.
۵. دوست داشتن بسیار.

پرستیدن در جدول کلمات

معنی پرستیدن به انگلیسی

worship (فعل)
ستودن ، پرستش کردن ، ستایش کردن ، پرستیدن ، عبادت کردن
deify (فعل)
خدا دانستن ، مقامالویت قائل شدن ، پرستیدن
idolize (فعل)
پرستیدن ، بحد پرستش دوست داشتن ، بت ساختن ، صنم قرار دادن

معنی کلمه پرستیدن به عربی

پرستیدن
اعبد

پرستیدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیانا
به نظرم ین یک مصدر است . ولی اگر یک باید قبل آن بیاید می شود فعل.
ایناز
ستایش کردن
هلن
ستایش کردن
سحر
ستایش کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پرستیدن   • مفهوم پرستیدن   • تعریف پرستیدن   • معرفی پرستیدن   • پرستیدن چیست   • پرستیدن یعنی چی   • پرستیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پرستیدن
کلمه : پرستیدن
اشتباه تایپی : ~vsjdnk
عکس پرستیدن : در گوگل

آیا معنی پرستیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )