پاری

لغت نامه دهخدا

پاری. ( اِ ) مددکار که در کار کسی مردانه درآید. ( غیاث اللغات ).

پاری. ( اِخ ) ویلیام ادوار. دریانورد انگلیسی. مولد بسال 1790 م. مطابق با 1204 هَ. ق. در باث و وفات در سنه 1855م. مطابق با 1271 هَ. ق. وی اکتشافات جغرافیائی بسیاری در نواحی شمالی کرد و از آن جمله جزیره ملویل و تنگه ولینگتون را او کشف کرده است.

پاری. ( اِخ ) لوئی فیلیپ آلبر دُرلِئان کنت دُ. نواده لوئی فیلیپ پادشاه فرانسه مولد او پاریس بسال 1838م.1253/ هَ. ق. و وفات در سنه 1894م.1311/ هَ. ق.

فرهنگ فارسی

محقق فرانسوی ( و. ۱۸٠٠ - ف. ۱۸۸۱ م . ) تتبعات وی در ادبیات قرون وسطای فرانسه موجب اشتهار او گردیده . یا گاستون پسر پولن پاری دانشمند فقه الغه ( و. آونه ۱۸۳۹ - ف. ۱۹٠۳ م . ) وی نیز مانند پدر خود آثار مهمی در باب شعر قرون وسطی دارد .
مددکار که در کار کسی مردانه در آید دریانورد انگلیسی

پیشنهاد کاربران

پاری ، کوتاه شده نام پارسا می باشد.
پاری بچم سال گذشته و گذشته هاست بیخ ان بچم کهن بوده و پار و پری و پیر نیز از همان است

بپرس