پادشاه لخت است

پیشنهاد کاربران

مثلی ناظر به داستان "لباس جدید پادشاه" نوشته هانس کریستین اندرسون؛
جایی کاربرد دارد که برای کسی احترام بیجا بتراشند یا از چیزی صحبت کنند و مبنا بگیرند که وجود خارجی نداشته باشد.

بپرس