ولتاژ

/voltAZ/

معنی انگلیسی:
voltage, voltmeter, tension

فرهنگ فارسی

فشارالکتریکی یانیروی محرک الکتریکی دربرق

فرهنگ معین

(وُ ) [ فر. ] (اِ. ) اختلاف انرژی پتانسیل مربوط به واحد بار الکتریکی در فاصلة بین دو نقطه از مدار جریان یا دو سر باطری ، اختلاف پناسیل . (فره ).

فرهنگ عمید

مقدار نیروی محرک الکتریکی که برق را در هادی ها جریان می دهد.

فرهنگستان زبان و ادب

[فیزیک] ← اختلاف پتانسیل الکتریکی

دانشنامه عمومی

ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریکی کارِ لازم برای جابه جا کردن واحد بار الکتریکی از نقطه ای به نقطهٔ دیگر است. [ ۱] اختلاف پتانسیل الکتریکی می تواند به برقراری جریان الکتریکی بیانجامد.
ولتاژ برای میدان الکترواستاتیک، معادل با اختلاف پتانسیل الکتریکی است، ولی در حالت کلی که میدان الکتریکی و مغناطیسی با زمان تغییر می کنند. این دو معادل یکدیگر نیستند. [ ۲] در این حالت پتانسیل مغناطیسی نیز مطرح می شود. یکای آن در دستگاه بین المللی یکاها، ولت ( V ) یا ژول بر کولن ( j/c ) است. یکای پایه اش نیز کیلوگرم در مجذور متر، بر مجذور ثانیه در کولن ( Kg. m۲/s۲. c ) است.
اختلافات پتانسیل الکتریکی دو نقطه ممکن است در اثر بار الکتریکی، جریان الکتریکی پدیدآمده از میدان مغناطیسی، میدان مغناطیسی متغیر با زمان، یا ترکیبی از این سه پدید آید. [ ۳] [ ۴]
از ولت متر برای اندازه گیری ولتاژ ( یا اختلاف پتانسیل ) بین دو نقطه استفاده می شود. یکی از این دو نقطه، اغلب پتانسیل مرجع، مانند زمین سیستم، است.
یک قیاس ساده برای مدار الکتریکی، آب در مدار بسته لوله کشی است که با یک پمپ مکانیکی هدایت می شود. می توان آن را «مدار آب» نامید. اختلاف پتانسیل الکتریکی دو نقطه، با اختلاف فشار ( ناشی از ارتفاع یا فشار پمپ ) دو نقطه مطابقت دارد. اگر پمپ اختلاف فشار را بین دو نقطه ایجاد کند، آب از یک نقطه به نقطه دیگر جابه جا می شود. به طور مشابه، این کار را می توان با جریان الکتریکی رانده شده توسط اختلاف پتانسیل ارائه شده توسط باتری انجام داد. به عنوان مثال، ولتاژ تأمین شده توسط یک باتری خودرو می تواند جریان زیادی را دوسر سیم پیچ های استارت اتومبیل ایجاد کند. اگر پمپ کار نکند، اختلاف فشار ایجاد نمی کند و پرهٔ پمپ نمی چرخد. به همین ترتیب، اگر باتری خودرو بسیار ضعیف یا خوابیده باشد، ماشین استارت نمی خورد.
قیاس با آب یک روش مفید برای درک بسیاری از مفاهیم برقی است. در چنین سیستمی، کارهایی که برای جابجایی آب انجام می شود برابر با فشار ضرب شده با حجم آب منتقل شده است. به طور مشابه، در یک مدار الکتریکی، کار انجام شده برای جابجایی الکترون ها یا سایر حامل های بار برابر است با «فشار الکتریکی» ضرب در مقدار بارهای الکتریکی منتقل شده. در رابطه با «جریان»، هرچه «اختلاف فشار» بین دو نقطه بزرگ تر باشد ( اختلاف پتانسیل یا اختلاف فشار آب ) ، جریان بین آن ها بیشتر می شود ( جریان الکتریکی یا جریان آب ) . ( به توان الکتریکی مراجعه کنید ) .
عکس ولتاژعکس ولتاژعکس ولتاژعکس ولتاژعکس ولتاژ
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف

دانشنامه آزاد فارسی

وُلتاژ
پتانسیل یا اختلاف پتانسیلِ نیروی محرکه الکتریکی. برحسب ولت اندازه گیری می شود. نیز← ولت

مترادف ها

voltage (اسم)
ولتاژ، اختلاف سطح، نیروی الکتریک برحسب ولت

فارسی به عربی

فولطیة

پیشنهاد کاربران

فشار رخشی
∆ آمپر : Ampere / A / amp یکای جریان الکتریکی ( Electric current )
∆ وات : Watt یکای سنجش توان ( Power )
∆ ولت : Volt یکای اندازه گیری ولتاژ الکتریکی ( Voltage )
∆ ولتاژ/اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه در فضا : Voltage/electric pressure/electric tension/ ( electric ) potential difference
...
[مشاهده متن کامل]

∆ اهم : Ohm یکای مقاومت و رسانایی الکتریکی ( Electrical resistance and conductance )

رَخشمایه

بپرس