وراخر

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/varaaKher/ فراخور

معنی یا پیشنهاد شما