وحشت افکنی

شبکه مترجمین ایران

فرهنگستان زبان و ادب

{terrorism} [جامعه شناسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] ایجاد هراس بسیار از راه اِعمال روش های خشونت آمیز ازجمله آدم ربایی و گروگان گیری و کشتار برای دستیابی به هدفی سیاسی

معنی یا پیشنهاد شما