هیلا

شبکه مترجمین ایران

فرهنگ اسم ها

اسم: هیلا (دختر) (فارسی) (پرنده) (تلفظ: ha (e) lā) (فارسی: هيلا) (انگلیسی: hala)
معنی: پرنده ای شکاری کوچکتر از باز، نام پرنده ای است، باشه ( پرنده ای شکاری کوچکتر از باز )
برچسب ها: اسم، اسم با ه، اسم دختر، اسم فارسی، اسم پرنده

لغت نامه دهخدا

هیلا. [ هََ / هَِ ] ( اِ ) باشه را گویند و آن پرنده ای است شکاری کوچکتر از باز.( برهان ) ( انجمن آرا ) ( آنندراج ). || ( اِخ ) نام غولی ماده است در شعر ذیل از نظامی :
ماده هیلاو نام نر غیلاست
کارشان کردن بدی و بلاست.
نظامی.

فرهنگ فارسی

باشه را گویند و آن پرنده ایست شکاری کوچکتر از باز نام غولی ماده است در شغر ذیل از نظامی : ماده هیلا و نام نر غیلاست کارشان کردن بدی و بلاست نظامی

گویش مازنی

/haylaa/ رودخانه

واژه نامه بختیاریکا

( ● ) ؛ امان دهنده
( ● ) ؛ گذارنده

جدول کلمات

باشه

پیشنهاد کاربران

دختر زیبا رو و باوقار
باوقار و زیبا رو
دختر باوقار وزیبارو
هیل درگویش لری به معنی سرخگون وبوروموطلایی یعنی نازنین وزیباودوست داشتنی
هیلمی وهیلناز ازاسامی لری دخترانه است
همیلا هم نام لری دخترانه به معنی زن زیبا وزیباروست
نام رودی است
هیلم : درگویش زبان لری پلدختربه معنای رهامیکنم.
هیلی : درگویش زبان لری پلدختربه معنای رهامی کنی .
میلم : درگویش زبان لری خرم آبادی به معنای رهاکردن .
میلی : درگویش زبان لری خرم آباد به معنای رهاکردن است.

هیل : هیل درگویش زبان لری استان لرستان دومعنادارد :1 - نازنین وسرخگون وموخرمایی یا موزردوموطلایی 2 - رهاکردن وگذاشتن وگذرکردن است
هیلناز هیلدا هیلمی هیلماه هیلا از اسامی دخترانه لری می باشد
دور خورشید
هیلا : هیلا به معنی ستایش و ستودن . نام پرنده . هیلا : هیلا در گوویشزبان لری به معنی هیل = ناازنین وزیبا ومو خرمایی ووسرخگون وجذاب است .
ا = ا ( پسوند نسبت ) 1 - منسوب به هیل؛ 2 - ( به مجاز ) زیبا وجذاب ودوست داشتنی .
هیلا : هیلا اسم زیبای دخترانه لری است . هیلا به معنی دخترسپید وسرخگون و مو خرمایی یا موزرد و زیبا و نازنین است .

هیلناز و هیلدا و هیلا و هیلماه و هیلمی از اسمهای دخترانه لری است .
تیوا : /tivā/ تیوا به معنی ناز و کرشمه است . اسم تیوا مورد تاییدثبت احوال کشور برای نامگذاری دختر است .
مهیلا
معنی مَّهِیلاًَ: فروپاشیده شده - پراکنده ( کلمه مهیل از مصدر هیل است، و مهیل شدن کوهها در عبارت "کَانَتِ ﭐلْجِبَالُ کَثِیباً مَّهِیلاًَ "به معنای آن است که وقتی ریشهاش تکان بخورد از بالا فرو بریزد و به صورت تودهای شن روان گردند )
معنی کَثِیباً: تودهای از شن ( عبارت "کَانَتِ ﭐلْجِبَالُ کَثِیباً مَّهِیلاًَ "مجموعاً به این معنی است که کوهها به تلّی از ماسه بدل شده و از بالا فرو می ریزند )
ریشه کلمه:
هیل ( ۱ بار )

. هیل به معنی خاک ریختن است �هالَ عَلَیهِ التُّرابُ: صَبَّهُ� طبرسی فرموده: �هِلْتُ الرَّمْلَ و أهیله� آنگاه گویند که پائین خاک را حرکت بدهی و بالایش بریزد. کثیب به معنی تلّ بزرگ خاک است. یعنی: روزی زمین و کوهها به لرزه درآید و کوهها همچون تل خاک متحرک شوند در حدیث آمده: �کیلوا و لا تهیلوا� پیمانه کنید و نریزید این لفظ فقط یکبار در قرآن مجید آمده است.
هیلا به معنای زیبا و باوقار، اسمی با ریشه فارسی
نام پرنده ای شکاری کوچکتر از باز

هیلا اسم تالشی هست به معنی زمزمه
هیلا ، هیلناز ، هیلدا ( هیل در زبان لرستانی ها هم لکی و هم لری به معنی سپیدروی و سرخگون و بور و نازنین و زیبا است ) .
هیلدا به معنی مادر سپیدروی و سرخگون و بور و زیبا و نازنین است . هیل به مفهوم عام یعنی زیبا و جذاب .
هیلدا نام زیبای دخترانه لکی و لری است نام هیلدا مورد تایید ثبت احوال ایران برای نامگذاری دختر است .
هیلا : هیلا اسم دختر با ریشه عبری به معنی ستایش است .
هیلا اسمی با ریشه فارسی و گیلکی ( تالشی ) است که ب معنای شکارچی بزرگ است
هیلا اسمی فارسی با ریشه گیلکی ( تالشی ) است ب معنای شکارچی بزرگ
مغرور و جذاب
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما