برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

هگل

/hegel/

معنی هگل به فارسی

هگل
فیلسوف آلمانی ( ۱۸۳۱ - ۱۷۷٠ م .) فلسفه اصالت تصوری وی از روزگار او تا کنون تاثیر عمیقی در اندیشه متفکران داشته است . هگل در دانشگاه های متعدد تدریس کرد و استاد دانشگاه ینا هایدلبرگ و برلین بود . فلسفه خویش را در چند کتاب تشریح کرده است : نمود شناسی ذهن ( ۱۸٠۷ م .) علم منطق ( ۱۸۱۶ - ۱۸۱۲ م .) دائره - المعارف علمی فلسفی ( ۱۸۱۷ ) و اصول فلسفه حق ( ۱۸۲۱ ) . به عقیده هگل هستی بر اصل تضاد قائم است . هر آنچه در عالم خلقت می بینیم دارای ضدی است . شما نمی توانید به بی نهایت بدون نهایت و به زندگی بدون مرگ بیندیشید . مرد مرد است زیرا زن نیست . هر شیئی تنها بدان سبب خود او است که چیز دیگری نیست . اساس عقیده اش بر سه اصل است : وضع وضع مقابل وضع جامع . هر وضعی دارای وضع مقابل خود است . اما هر چیزی نه تنها ضد خود را در بر دارد بلکه ضد خود است . هستی نزاع قوای مخالف است برای ترکیب آنها به صورتی واحد . وضع از یک سو و وضع مقابل از سوی دیگر با هم در کشمکش هستند و از ترکیب آنها وضع جامع نتیجه می شود .

هگل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سخنان هگل   • منطق هگل   • فلسفه هگل pdf   • دانلود فلسفه هگل   • کتاب هگل   • هگل و مارکس   • دیالکتیک هگل   • کتاب فلسفه تاریخ هگل   • معنی هگل   • مفهوم هگل   • تعریف هگل   • معرفی هگل   • هگل چیست   • هگل یعنی چی   • هگل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هگل

کلمه : هگل
اشتباه تایپی : i'g
آوا : hegel
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس هگل : در گوگل

آیا معنی هگل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )