هویت فرهنگی

پیشنهاد کاربران

هویت فرهنگی هویت اجتماعی یا حس تعلق به یک گروه است. این احساس بخشی از خودآگاهی و درک شخصی شخص و مربوط به تابعیت، قومیت، دین، طبقه اجتماعی، یا هر گروه اجتماعی دارای فرهنگ متمایز خود است. هویت فرهنگی هم مشخص کنندهٔ فرد و هم گروه افرادی که هویت فرهنگی یکسان دارند را مشخص می کند.
هویت فرهنگی
منابع• https://fa.wikipedia.org/wiki/هویت_فرهنگی

بپرس