هولان مولان

شبکه مترجمین ایران

فرهنگ فارسی

مستوفی گوید در زمان مغولها [ سفیدرود ] را هولان مولان میگفتند .

معنی یا پیشنهاد شما