هنرمندانه

/honarmandAne/

معنی انگلیسی:
ingeniously, skilfully, artistic, cunning

فرهنگ فارسی

باهنرمندی و از روی وقوف واطلاع .

فرهنگ عمید

۱. به روش هنرمندان، مانند هنرمندان.
۲. [مجاز] با مهارت و زیرکی.

مترادف ها

artistic (صفت)
هنرمندانه، باهنر، مانند هنرپیشه و هنرمند

artily (قید)
هنرمندانه

فارسی به عربی

فنی

پیشنهاد کاربران

بپرس