هنرمندانه

/honarmandAne/
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

ingeniously, skilfully, artistic, cunning

مترادف ها

artistic (صفت)
هنرمندانه، باهنر، مانند هنرپیشه و هنرمند

artily (قید)
هنرمندانه

فرهنگ فارسی

باهنرمندی و از روی وقوف واطلاع .

فرهنگ عمید

۱. به روش هنرمندان، مانند هنرمندان.
۲. [مجاز] با مهارت و زیرکی.

فارسی به عربی

فنی

پیشنهاد کاربران

با دقت و زیبایی تمام
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما