برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1467 100 1

هنجار

/hanjAr/

مترادف هنجار: رفتار، روال، روش، سیره، ضابطه، قاعده، قانون، معیار، سبک، سیاق، شیوه، جاده، راه، طریق

معنی هنجار در لغت نامه دهخدا

هنجار. [ هَِ / هََ ] (اِ) راه و روش و طریق و طرز و قاعده و قانون. (برهان ). در سنسکریت سمکارا به معنی گشتن و گردیدن و راه است. (حاشیه ٔ برهان چ معین ) :
به آخر شکیبایی آورد پیش
که جز آن نمی دید هنجارخویش.
فردوسی.
همی شدند به بیچارگی هزیمتیان
گسسته پشت گرفته گریغ را هنجار.
عنصری.
خوشا راهی که باشد راه آنان
که دارند از سفر هنجار جانان.
فخرالدین اسعد.
ره و هنجار ستمکاره همه زشت است
ای خردمند مرو بر ره و هنجارش.
ناصرخسرو.
مهمان کند خزینه تو و من را
مهمان کشی است شیوه و هنجارش.
ناصرخسرو.
قصه ای را که نظم خواهم کرد
برطرازم سخن بدین هنجار.
مسعودسعد.
چیستی ؟ مرغی ، ستوری ،آدمستی ؟ بازگرد
ور به راه آدمی چون آدمت هنجار کو؟
سنایی.
نیکان ملت را به دین یاد تو تسبیح مهین
پیکان نصرت را به کین عزم تو هنجار آمده.
خاقانی.
دلیری است هنجار لشکرکشی
سرافکندگی نیست در سرکشی.
نظامی.
|| جاده و راه راست و بعضی راه غیرجاده را هم گفته اند. (برهان ):
گرفته هر دو هنجار خراسان
بر ایشان گشت رنج راه آسان.
فخرالدین اسعد.
همواره پشت و یار من پوینده بر هنجار من
خاراشکن رهوار من ، شبدیز خال و رخش عم.
لامعی.
گر از دنیا به رنجی راه اوگیر
کز این بهترنه راه است و نه هنجار.
ناصرخسرو.
شعاع کوکب ثابت به چرخ بر رهبر
مسیر دیو دژآگه به خاک بر هنجار.
مسعودسعد.
نه هرگز کسی دیده هنجار قبله
نه هرگز شنیده کس اﷲ اکبر.
عمعق.
چو دیدم که هنجاراو دور بود
شب از جمله شبهای دیجور بود.
نظامی.
وز ایشان به هنجارهای درست
سوی ربع مسکون نشان بازجست.
نظامی.
مرغی که نه اوج خویش گیرد
هنجار هلاک پیش گیرد.
نظامی.
از راه رحیل خار برداشت ...

معنی هنجار به فارسی

هنجار
راه، طریق، راه وروش، راه راست، جاده، طرزوقاعده
( اسم) ۱- راه طرث جاده : زهنجار دیگر در آمد به روم فروماند گنج اندرون مرز و بوم . ( نظامی ) ۲- طرز قاعده قانون. ۳- راه غیر جاده باشد . چون راه بگذارند و در برابر آن راه روند گویند : برهنجار راه میرود. ۴ - انگاره : برد ( ابن سینا ) قصاب وار دست سویش دیدهنجار پشت و پهلویش ... ( جامی ) ۵- روش رفتار : چیستی مرغی ستوری آدمستی بازگو ور براه آدمی چون آدمت هنجارکو ? ( سنایی ) یابه هنجار. طبق قاعده و رسم . یا بی هنجار. بی قاعده . یا هنجار چیزی را گرفتن . راه آنرا پیش گرفتن : همی شدند به بیچارگی هزیمتیان شکسته پشت و گرفته گریغ را هنجار . ( عنصری )
[norm] [روان شناسی] هرگونه الگوی رفتار یا عملکرد ویژۀ یک گروه اجتماعی خاص
[prescriptive norm] [روان شناسی] ← هنجار دستوری
[descriptive norm] [روان شناسی] هنجار یا ملاک اجتماعی مورد توافق عموم که مشخص می کند افراد در یک موقعیت معین به طور معمول چگونه فکر و احساس و عمل می کنند
[injunctive norm] [روان شناسی] هنجار یا ملاک اجتماعی مورد توافق عموم که مشخص می کند افراد صرف نظر از واکنش های معمول خود، در یک موقعیت معین چگونه باید فکر و احساس و عمل کنند متـ . هنجار تجویزی prescriptive norm
[anomalous skin effect] [فیزیک] اثر پوست در دماهای بسیار پایین و بسامدهای زیاد که در آن ضخامت لایۀ پوست رسانا از مسافت آزاد میانگین الکترون کمتر است
راهیکه جاده نداشته باشد . بی راه . یا ناهنجار
[anomic] [روان شناسی] مربوط به بیهنجاری
[anomalous dispersion] [فیزیک] تغییرات غیرعادی ضریب شکست برح ...

معنی هنجار در فرهنگ معین

هنجار
(هَ) (اِ.) ۱ - روش ، طریق . ۲ - قاعده ، قانون .

معنی هنجار در فرهنگ فارسی عمید

هنجار
۱. [مجاز] راه و روش، طرز و قاعده.
۲. [قدیمی] راه، طریق، جاده: ز هنجار دیگر درآمد به روم / فروماند گنج اندران مرزوبوم (نظامی۵: ۸۹۸).
۳. [قدیمی، مجاز] راه راست.

هنجار در دانشنامه ویکی پدیا

هنجار
هَنجار (به انگلیسی: Social Norm) در اصطلاح دانش جامعه شناسی به یک الگوی رفتاری گفته می شود که روابط و کنش های اجتماعی را تنظیم می کند، اکثریت جامعه خود را به آن پایبند می دانند و در صورتی که شخصی آن را رعایت نکند، جامعه او را مجازات می کند. هنجار با قانون کنترل می شود در حالی که این حکم در مورد ارزش ها صدق نمی کند.
آناتومی جامعه یا سنة الله: مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی، فرامرز رفیع پور، تهران: انتشارات کاوه، ۱۳۷۷.
مطالعات اجتماعی، کتاب درسی عمومی سال اول آموزش متوسطه، وزارت آموزش و پرورش-دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، تهران، چاپ دوازدهم۱۳۸۹
هنجارهای درونی، هنجارهایی هستند که در صورت عدم رعایت آن ها، مجازات رسمی و مشخصی وجود ندارد. هنجارهای بیرونی، هنجارهایی هستند که برای اعضای یک جامعه از پیش تعیین شده است. ترس از مجازات و میل درونی، اعضای جامعه را به پیروی از هنجار ترغیب می کند. اگر هنجارها در جامعه ای ثبات نداشته باشند، یا با برخی نظم های دیگر اجتماعی در تضاد و تعارض باشند، افراد جامعه کم تر از هنجارها پیروی خواهند کرد. هنجارها در جوامع مختلف، ممکن است متفاوت یا حتی متضاد باشند. بی هنجاری باعث از بین رفتن استحکام نظام اجتماعی می شود. انواع دیگر قاعده مندی های نظام اجتماعی، عادتها و رسمها هستند.
هنجار بنیادین (انگلیسی: Peremptory norm, لاتین: jus cogens جوس کوگنس) یا عرف قطعی از بنیادهای حقوق بین الملل است و به اصولی گفته می شود که از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده است و تخطی از آن برای هیچ کشور یا سازمانی مجاز نیست. فهرست جامعی از هنجارهای بنیادین وجود ندارد اما غالباً از مواردی چون ممنوعیت نسل کشی، برده داری و تجارت برده، شکنجه، کشورگشایی، اعدام کودکان و مصونیت دیپلماتیک به عنوان هنجارهای بنیادین یاد می شود. برخی محققین در مورد وجود هنجارهای بنیادین منطقه ای نیز پیشنهادهایی ارائه کرده اند.
حوزه قضایی بین المللی
هنجار جنسی معمولاً اشار ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

هنجار در دانشنامه آزاد پارسی

هَنْجار (norm)
رهنمودها و آداب غیررسمی در جامعه برای تعیین رفتارهای اجتماعی متعارف و نامتعارف (در برابر ضوابط و قوانین، که رهنمودهایی رسمی اند). چنین ارزش ها و انتظارات اجتماعی مشترکی با نمونه گیری آماری سنجیدنی و در جوامع و موقعیت های گوناگون متفاوت اند. دامنۀ آن ها از تابوهای شدید، نظیر منع زنای با محارمیا آدم خواری، تا آیین ها و سنت های عادی تر، نظیر نحوۀ استفاده از چنگال برای غذاخوردن، گسترده است. هنجارها در نظارت و نظم اجتماعینقش مهمی دارند.

ارتباط محتوایی با هنجار

هنجار در جدول کلمات

معنی هنجار به انگلیسی

normal (اسم)
هنجار ، خط ناظم
bezel (اسم)
گودی ، پخ ، هنجار ، نگین دان
norm (اسم)
حد وسط ، هنجار ، قاعده ، اصل قانونی ، ماخذ قانونی ، مقیاس یا معیار
normalized (صفت)
هنجار ، هنجار شده

معنی کلمه هنجار به عربی

طبع
وضع طبيعي

هنجار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی قناد
سبک شیوه
مصیب
کردار
حسنا
معیار ،رفتار،روش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع هنجار   • فرق هنجار و ارزش   • چند نمونه هنجار اجتماعی   • تعریف هنجار و ناهنجار   • هنجارهای اجتماعی در ایران   • مقاله در مورد هنجارهای اجتماعی   • هنجار و ارزش های اجتماعی   • مثال برای هنجار   • معنی هنجار   • مفهوم هنجار   • معرفی هنجار   • هنجار چیست   • هنجار یعنی چی   • هنجار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هنجار
کلمه : هنجار
اشتباه تایپی : ik[hv
آوا : hanjAr
نقش : اسم
عکس هنجار : در گوگل

آیا معنی هنجار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران