هزارمسجد

فرهنگ فارسی

نام کوهی است در شمال خراسان و دارای قله هائی بشکل ستون است که از دور بصورت منار دیده میشود و شاید بهمین جهت آن را هزار مسجد گفته اند مرتفعترین قله آن ۳۲٠٠ متر ارتفاع دارد و دره حاصلخیز دره جز در شمال و قلعه کلات نادری در شمال شرقی آن واقع است.

دانشنامه آزاد فارسی

هِزارمَسجِد
رشته کوهی در شمال استان خراسان رضوی، با طول ۴۹۷ کیلومتر و ارتفاع ۳,۰۴۰ متر. این رشته کوه، که مساحتی معادل ۲۵,۸۰۰ کیلومتر مربع را شامل می شود، در مرز ایران و جمهوری ترکمنستان قرار دارد و بلندترین قلّۀ آن، که به همین نام مشهور است، در ۷۸کیلومتری شمال غربی مشهد واقع شده است. رودهای کشف رود و اترک از این ارتفاعات سرچشمه می گیرند.

پیشنهاد کاربران

بپرس