هر از چند گاهی

واژه نامه بختیاریکا

دِرمِدُو؛ زمه زمه

پیشنهاد کاربران

برقرار. . تکرار شدنی. . سلسله وار. . گاه به گاه. .
، اشاره به زمان بندی اتفاق. . . پیش زمینه نامعلوم. .
Now and then ( again )
ever and again
گاهگاهی

بپرس