هاکتن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/haaketen/ پیدا کردن – یافتن - افتادن ۳بیمار شدن ۴به شدت خسته شدن

معنی یا پیشنهاد شما