هانمید

پیشنهاد کاربران

واژه هانمید در زبان ایل لری کرمان شمس الدینی ها به معنای بزرگ از نظر حجم است
واژه هانمیددر فرهنگ و گویش مردم میمند کرمان به معنای درست و کامل و بدون نقص یا خودمانی تر به معنای درست و حسابی است.

بپرس