نیم بها

/nimbahA/
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

لغت نامه دهخدا

نیم بها. [ ب َ ] ( ص مرکب ، اِ مرکب ) نصفه قیمت. به قیمتی معادل نصف قیمت واقعی. ثمن بخس. رجوع به نیمه بها شود.

فرهنگ فارسی

نصفه قیمت ٠ به قیمتی معادل نصف قیمت واقعی ٠ ثمن بخس ٠

فرهنگستان زبان و ادب

{half price} [گردشگری و جهانگردی] قیمتی معادل نصف قیمت معمول

واژه نامه بختیاریکا

نِصمِه تُلِّه

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما