نوعی پارچه نخی

جدول کلمات

روی, ساتن

پیشنهاد کاربران

بپرس